top of page
  • הגשת בקשות למלגות לשנת תשפ"ג נסגרה.

  • הקרן מחלקת כל שנה 20 מלגות של 3,000 ₪ כל מלגה בהשתתפות העירייה, המלגה מורכבת שקל מול שקל מכספי הקרן ועיריית חולון.

  • חמש מלגות לתלמידי המכון הטכנולוגי חולון, בשווי שכר לימוד שנתי שמקורן בתרומות פרטיות והשתתפות המכון הטכנולוגי ועיריית חולון

  • המלגות מיועדות לתושבי חולון בלבד

מיזם המלגות

91.jpg
bottom of page